ਰੀਸੋਰਸਜ਼

ਹਰ ਇਕ ਐਪਿਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਗੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕ੍ਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।